היוון נחלה – כל מה שרציתם לדעת!

היוון נחלה- מדוע צריך את זה?

נכון להיום רוב בעלי הנחלות במושבים הם בעלי מעמד של ברי רשות, כלומר, אין להם זכות קניינית בקרקע , שממנה מורכבת הנחלה. זכותם להחזיק בנחלה ולעשות בה שימוש נובעת מרשות ,הניתנת להם.

של מי הקרקע ומי מנהל אותה?

מערכת היחסים המשפטית בנויה על התשתית הבאה: הקרקע היא קרקע מדינה, המנוהלת בידי המינהל, המשכיר אותה לסוכנות היהודית בצורת גורם מיישב. הסוכנות מצידה מעניקה רשות שימוש במשבצת קרקע לאגודה השיתופית, והאגודה כבת-רשות מעניקה רשות שימוש לחבר אגודה בנחלה. מעמד חבר האגודה הוא כבר-רשות.

במהלך השנים, עודכנה מספר פעמים החלטת המנהל (1155, 979, 1464, 1355, 1523 ) ,אשר קרויה היום החלטה 1553, אשר מעבר להפיכת מעמדו של מחזיק הנחלה מבר רשות של האגודה, למעמד של חוכר לדורות (מעין בעלים של הקרקע) ,הרשום בלשכת רשם המקרקעין. 

 להיוון נחלה ישנן משמעויות כלכליות נוספות:

 • זכות לפצל יחידה מהמשק תמורת 33% משווי המגרש
 • ביטול הדרישה לרצף בין-דורי בנחלה
 • אפשרות לחתום על הסכם חכירה לגבי חלקת המגורים בנחלה.

לשירותים נוספים הקשורים להיוון נחלה

על מנת להצטרף להחלטה הנוכחית יש לעמוד במספר תנאים הכרחיים :

 • תצ"ר, תכנית לצרכי רישום תקפה 
 • הסדרת כלל השימושים החורגים בנחלה : בנייה ללא היתר ושימושים שלא בהתאם לחוקים. 
 • תשלום של  33% משווי זכויות הבניה בחלקת המגורים, או רק 3.75% בשלב הראשון, כדמי כניסה להחלטה, והשלמה ל-33% בעת המימוש (מכירה או פיצול).

תשלום דמי רכישה בשווי של 33% משווי הקרקע של חלקת המגורים מקנה לבעל הנחלה את ההטבות הבאות:

 • ניצול מלוא זכויות הבניה הקיימות והעתידיות בנחלה ללא תשלום.
 • פיצול מגרשים מהנחלה ללא תשלום נוסף לרמ"י.
 • ביטול הרצף הבין-דורי ואפשרות להשכיר בתי מגורים בנחלה.
 • פטור מתשלום דמי הסכמה במכירה, בגין חלקת המגורים.

מטרת ההצטרפות להחלטה היא לעגן את זכויות המגורים בחלקת המגורים של בעלי הנחלות. העיגון מתבצע בדרך של חתימה על חוזה חכירה לחלקה א' של הנחלה.
היות שהמינהל רצה לגרום לחברים להיכנס להחלטות הנ"ל, ניתנה האפשרות להיכנס להחלטות במספר שלבים, כאשר השלב הראשון יבוצע ע"י תשלום דמי כניסה נמוכים בשיעור של 3.75%.
תשלום דמי הכניסה הנ"ל מקנים מספר דברים:

 • חוזה חכירה ישיר מול רמ"י 
 • האפשרות לבניית בית שלישי (בהתאם לתב"ע תקפה) , בלי "רצף בן-דורי" – במקרה כאמור לא ניתן לפצל מגרשים.
 • פטור מתשלומים לרמ"י עד 375 מ"ר כוללים.

הנחה בפיצול מגרש עתידי: ישולם 33% משווי מהגרש המפוצל במקום 91%. כאשר ההשלמה מ- 3.75% ל- 33% תשולם בעת פיצול מגרש מהמשק עבור השווי של זכויות הבנייה ביחידה המפוצלת.

שלבים בהסכם חכירה

למשרדנו ניסיון רב בליווי בעלי משקים בהליך הסדרת זכויות בנחלה, חוזה חכירה לדורות ותשלום דמי היוון במושבים. חברת "בוסט מושבים בע"מ" מתמחה בליווי מול רשות מקרקעי ישראל, בעלת ניסיון בהליך הסדרת הנחלה וביצועו מקרוב, תוך שיתוף פעולה עם מודדים ואדריכלים מן השורה  לסיום הליך ההסדרה במהירות וביעילות.

ליצירת קשרת וקבלת פרטים נוספים:
משרד : 03-3816363
מייל : info@boost-k.com